Zó, jij bent nieuwsgierig...

Dan wil je vast ook als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws over De Meester. Volg ons daarvoor op Facebook en Instagram.

Algemene Voorwaarden De Meester Fiscaal

De Meester Oss / Algemene Voorwaarden De Meester Fiscaal

1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden of rechtsbetrekking tussen de Cliënt en de besloten vennootschap Grublit B.V., gevestigd te Oss, KvK nummer 17166264, handelend onder de naam “De Meester Fiscaal”.
2) De werkzaamheden van De Meester Fiscaal ten behoeve van de Cliënt zullen bestaan uit het aan de Cliënt geven van mondelinge fiscale en/of juridische informatie en voorlichting betreffende de Nederlandse wetgeving, zulks op basis van de door de Cliënt aan de Meester Fiscaal verstrekte informatie. De Meester Fiscaal zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. De Meester Fiscaal kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. De Meester Fiscaal houdt geen dossier aan van de Cliënt.
3) Bij het sluiten van de overeenkomst komen De Meester Fiscaal en de Cliënt het honorarium overeen dat de Cliënt verplicht is te betalen aan De Meester Fiscaal, direct na beëindiging van de werkzaamheden, zulks vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting, zonder enige inhouding of verrekening.
4) De Meester Fiscaal verplicht zich tegenover derden tot geheimhouding van alle informatie van vertrouwelijke aard, die hem door de Cliënt ter beschikking is gesteld. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels De Meester Fiscaal een informatieplicht opleggen, of voor zover de Cliënt De Meester Fiscaal van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
5) Uitsluitend De Meester Fiscaal geldt tegenover de Cliënt als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
6) Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De Cliënt vrijwaart De Meester Fiscaal tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de Cliënt en / of de werkzaamheden die voor de Cliënt zijn verricht.
7) Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is De Meester Fiscaal verplicht om de identiteit van de Cliënt te controleren en andere uit deze wet volgende verplichtingen na te komen, waaronder het melden van bepaalde ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten. De Cliënt is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.
8)
a) De Meester Fiscaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Meester Fiscaal is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
b) Indien bij de uitvoering van een opdracht van de Cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal 3 maal het Honorarium van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 2.500. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat de Meester Fiscaal in het kader van de opdracht in de laatste 6 maanden vóór het ontstaan van de schade van de Cliënt heeft ontvangen.
c) De Meester Fiscaal is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Meester Fiscaal aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Meester Fiscaal toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
d) De Meester Fiscaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
e) De verjaringstermijn voor alle vordering en verwegen jegens De Meester Fiscaal bedraagt 1 jaar.
f) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Meester Fiscaal.
9) Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege De Meester Fiscaal zijn betrokken.
10) De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de Cliënt verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11) Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolg- opdrachten.
12) De rechtsverhouding tussen de Cliënt en De Meester Fiscaal wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.